Info om ekstra-ordinært repræsentant-skabsmøde

24. nov. 2020

Infomation vedrørende ekstraordinært repræsentantskabsmøde samt efterspil på ordinært repræsentantskabsmøde. Nedenstående er pr. d. 24.11.20 udsendt til alle medlemmer af Landsforeningen Autisme på mail. 

Kære medlem af Landsforeningen Autisme

Der var ordinært repræsentantskabsmøde i Landsforeningen Autisme d. 31. oktober. Repræsentantskabsmødet blev afsluttet på en måde, der har affødt tvivl om gyldigheden vedr. mødets afslutning.

Derfor får du nu denne mail. Mailen er et forsøg på at give en så faktuel gennemgang af hele forløbet og det der kommer til at ske de næste uger.

De tre vigtigste ting du skal vide er:
1) Det er uklart, hvem der er formand for Landsforeningen Autisme. Det er ligeledes uklart, hvem der sidder i hovedbestyrelsen og uklart om beslutninger truffet på repræsentantskabsmødet d. 31 oktober er trådt i kraft eller ej.
2) Kreds Nordjylland, Kreds Bornholm og Kreds Midtsjælland ønsker ifølge vedtægterne § 7, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Det betyder at der vil blive afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Landsforeningen Autisme snarest muligt.
3) Måden hvorpå det ordinære repræsentantskabsmøde blev udsat på og det efterspil det har fået (som er beskrevet nedenfor i denne mail) kan have betydning for hvordan det ekstraordinære repræsentantskabsmøde vil blive afholdt.

Der arbejdes på højtryk på sekretariatet for at finde en dato og en forsvarlig og demokratisk måde, at få
indkaldt til dét ekstraordinære repræsentantskabsmøde, som de tre kredse ønsker. Alle de uklarheder, der bliver beskrevet i denne mail, vil være løst og afklaret, når det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er blevet afholdt.

Gennemgang af begivenhederne på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 31. oktober 

På det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag d. 31. oktober deltog 55 valgte repræsentanter fra kredse og hovedbestyrelsen til repræsentantskabsmødet. Beretningen og regnskabet blev godkendt og der blev vedtaget planer for foreningens fremtidige arbejde. Herefter blev 46 forslag drøftet og sat til afstemning. På baggrund af de mange forslag og debatterne omkring disse blev klokken ca. 15.40 inden forsamlingen kunne gå over til valg af formand. Der var derfor ikke tid til debat mellem kandidaterne da flere repræsentanter havde meddelt dirigenten, at de senest skulle forlade mødet kl. 16.00. Hver kandidat fik 3 minutter til at fremlægge deres opstilling og derefter gik
forsamlingen over til afstemning. Heidi Thamestrup og Kathe Johansen var opstillede til formandsposten. Kathe Johansen blev valgt som formand med 27 stemmer. Heidi Thamestrup fik 26 stemmer. To repræsentanter undlod at stemme, mens 5 var fraværende. Resultatet af formandsvalget fik 2 medlemmer af hovedbestyrelsen til at trække sig fra hovedbestyrelsen. Og 2 valgte ikke at genopstille, og 2 nye kandidater til hovedbestyrelsen valgte at trække deres kandidatur. Der var herefter kun 3 personer, der ønskede at være opstillet til de 7 nu ledige pladser i hovedbestyrelsen.

Dét samt at mødet var sat til at slutte kl 16.00 og klokken på dette tidspunkt var 15.58. fik dirigenten til at konkludere, at han ikke ville forsætte mødet. Dirigenten valgte derfor at suspendere mødet – altså at sætte mødet på pause. Dirigenten suspenderede mødet, før der var blevet afholdt valg til hovedbestyrelsen.
Derudover manglende repræsentantskabsmødet at behandle punkterne godkendelse af budget og kontingent samt valgt af interne og ekstern revisor samt punktet eventuelt. Dirigenten orienterede efterfølgende om, at ingen beslutninger fra mødet ville være gældende før mødet blev genoptaget og afsluttet. Det betød at den siddende hovedbestyrelse og Heidi Thamestrup som formand ville blive siddende til man kunne holde repræsentantskabsmødet færdigt. Alle medlemmer af Landsforeningen Autisme blev efterfølgende pr mail d. 4. november informeret om dette.

Efterspillet på ordinært repræsentantskabsmøde

Dirigentens beslutning om det ordinære repræsentantskabs vedtagelser først ville være gældende ved mødets afslutning, er der fra flere sider blevet stillet spørgsmålstegn ved. Der er også blevet stillet spørgsmål ved om en dirigent må suspendere et møde. Den af dirigenten udpegede hovedbestyrelse valgte at foreningen skulle spørge en advokat omkring dennes opfattelse af proceduren. Advokaten vurderede at alle beslutninger truffet under repræsentantskabet var
gældende, fordi han anså mødet som afsluttet. Advokaten vurderede at Kathe Johansen var formand. Han vurderede også at hovedbestyrelsen kun bestod af Kathe Johansen samt tre andre, da der ikke var blevet valgt nye medlemmer og flere af de siddende havde trukket sig under repræsentantskabsmødet. Af disse fire hovedbestyrelsesmedlemmer ville to gerne have en ydereligere vurdering af gyldigheden, før de følte sig i stand til at træffe en beslutning. Derfor blev endnu en advokat forespurgt. Den anden advokat har svaret i hovedtræk, at det dirigenten foretog sig var helt i overensstemmelse med vedtægter og kutyme. Denne advokat vurderede at det er Heidi Thamestrup, der er formand indtil afslutningen af repræsentantskabsmødet. Og at det er den tidligere hovedbestyrelse, der er hovedbestyrelsen.

Det betyder, at der er forskellige vurderinger af hvem der sidder i hovedbestyrelsen. Og hovedbestyrelsen, som mellem repræsentantskabsmøderne har den demokratiske ret til at beslutte, hvad der er den rigtige vurdering af vedtægterne, har svært ved at gøre dette – når de ikke ved hvem, der faktisk har mandatet.
Lige nu er det således uklart, hvem sidder i hovedbestyrelsen herunder hvem, der er formand – og dermed hvem der har stemmeret til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, som de tre kredse ønsker indkaldt til. Det er uklart om beslutninger truffet på det ordinære repræsentantskabsmøde er gældende eller ej.

Information om ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Kreds Nordjylland, Kreds Bornholm og Kreds Midtsjælland ønsker ifølge vedtægterne § 7, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af repræsentanter
2. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
3. Godkendelse af beslutninger truffet på den ordinære repræsentantskabsmøde.
Regnskab, Beretning, Fremtidigt arbejde, indkommende forslag.
4. Valg af formand for Landsforeningen Autisme
5. Behandling af indkommende forslag
6. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent samt fremlæggelse af 1/2 års
saldobalance
7. Valg af hovedbestyrelse
8. Valg af 2 interne revisorer
9. Valg af ekstern statsautoriseret revisor
10. Eventuelt

Begrundelsen for indkaldelse fra kredsene er:

 ”Vi kan som kredsbestyrelser ikke stå inde for den valghandling, vores repræsentanter var en del af,under det ordinære repræsentantskab. Der var dels flere afbud pga. sygdom, hvilket vi ser på med stor alvor i en tid, hvor hele samfundet er tvunget til at forholde sig til restriktioner i henhold til Covid-19. Dels var der ikke mulighed for at kommentere eller stille spørgsmål, som der var ved repræsentantskabets øvrige beslutninger.”

”Vores formand er en lønnet position, hvilket har stor betydning for den valgte. Det er ikke en position man bør kunne så nogen tvivl omkring. Et valg med så mange usikkerhedsfaktorer, og hvor udfaldet bliver så tæt som i vores tilfælde, er ikke et udtryk for ordentlighed.”
Den officielle indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde vil blive udsendt hurtigst muligt.

Dér vil du finde mere information om, hvordan du kan stille op til formand, hovedbestyrelsen og revisor. Om tid og sted samt om de forskellige deadlines for opstillinger og indsendelse af forslag. Det er altid repræsentantskabsmødet, som er Landsforeningen Autismes højeste myndighed, der har det sidste ord ift. hvordan foreningen skal tolke sine egne vedtæger. Det betyder at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kan afklare og træffe beslutning om de uklarheder vi som forening står med lige nu.

Helt lavpraktisk kommer det ekstraordinære repræsentantskabsmøde til at stemme om hvorvidt det er 4 eller 11 medlemmer af hovedbestyrelsen, der skal tælles som repræsentanter og dermed have stemmeret. Herudover vil det ekstraordinære repræsentantskabsmøde stemme om beslutningerne fra det ordinære
repræsentantskabsmøde om beretning, regnskab, fremtidigt arbejde, indkommende forslag er gældende eller om de punkter skal genbehandles på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Selvom det ordinære repræsentantskabsmøde også havde punkterne indkommende forslag og formandsvalg, skal det ekstraordinære repræsentantskabsmøde ikke beslutte, hvorvidt de punkter skal genbehandles. De 3 kredse, der har indkaldt det ekstraordinære repræsentantskabsmøde har eksplicit
skrevet disse punkter på dagsordenen. Så disse punkter skal behandles på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Det er de 3 kredse, der har valgt at indkalde og har besluttet dagsordenen. Sekretariatet har dog foreslået punkter, som de tre kredse har indarbejdet. Det er sekretariatet, der vil stå for den formelle udsendelse af mailen med indkaldelsen til alle repræsentanter og alle medlemmer. Hvis du synes det var langt og forvirrende – så er den gode nyhed, at der kommer styr på det rod der har været, så snart det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er afholdt.