Vedtægter for  Landsforeningen Autisme, Kreds Vestegnen

Gældende fra 8. marts 2018

 

§ 1 Navn

Lokalforeningens navn er ”Landsforeningen Autisme, Kreds Vestegnen”. Kredsforeningen har tidligere været en del af kreds Storkøbenhavn.

§ 2 Formål

Kredsforeningens formål er i samarbejde med, og i overensstemmelse, med Landsforeningen Autisme formål, at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), herunder infantil autisme og Aspergers syndrom.

§ 3 Formålet søges opfyldt ved

 • at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører,
 • at repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet,
 • at støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF,
 • at virke for oprettelsen af og støtte til de for mennesker med ASF nødvendige børnehave- og skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud,
 • at sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov,
 • at fremme nødvendig forskning samt formidling heraf,
 • at sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne

§ 4 Geografisk afgrænsning

Kredsforeningen dækker følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Høje-Taastrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

§ 5 Medlemmer og medlemskab

Alle, som ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som medlemmer i kredsen. Kredsforeningens medlemmer er samtidigt medlemmer af Landsforeningen Autisme.
Medlemskontingentet fastsættes af Landsforeningen Autismes repræsentantskab og opkræves af Landsforeningen Autisme.

Indmeldelse og udmeldelse sker til Landsforeningen Autisme. Udmeldelse skal ske skriftligt.

§ 6 Generalforsamling

Kredsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden d. 15. marts, der indkaldes via foreningens kommunikationsplatforme med tre ugers varsel og med mindst følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 • Behandling af evt. indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af intern revisor
 • Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være kredsens bestyrelse i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse via kredsens e-mail.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal af kredsbestyrelsens medlemmer ønsker det, eller hvis mindst 1/3 af kredsens medlemmer ønsker det.

Ønske om ekstraordinær generalforsamling stilles til formanden, som sørger for at den indkaldes med 3 ugers varsel, senest 2 uger efter ønsket er stillet.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. For vedtægtsændringer og opløsning af kredsforeningen gælder særlige afstemningsregler, som er beskrevet i §11.

Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis mindst ét af de fremmødte medlemmer ønsker det.

Der føres referat over de trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og indsendes til Landsforeningen senest 14 dage efter generalforsamlingen er afholdt.

§ 7 Bestyrelsen

Kredsforeningens bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer samt indtil 2 suppleanter. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer alle mennesker der er i berøring med autisme - både pårørende og mennesker med en diagnose.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

§ 8 Væsentlige beslutninger

Kredsforeningen kan ikke uden Landsforeningens hovedbestyrelses samtykke erhverve, sælge eller pantsætte fast ejendom eller optage lån på kredsforeningens vegne.

§ 9 Tegningsret, hæftelse og gaver

Kredsforeningen tegnes af bestyrelsens formand og et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til kassereren. En sådan beslutning tages til referat, der indsendes til Landsforeningen Autisme.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes kredsforeningen af samtlige bestyrelsens medlemmer og skal indhente Landsforeningen Autismes forudgående godkendelse af dispositionen.

For kredsforeningen hæfter alene kredsforeningens egen formue. Klausuler på gaver skal respekteres.

§ 10 Regnskab

Kredsforeningens regnskab er kalenderåret. Kredsforeningens godkendte regnskab og regnskab for eventuelle offentligt finansierede projekter indsendes til Landsforeningen Autismes sekretariat inden den 1. april.

§ 11 Vedtægtsændring og opløsning

Ændringer i denne vedtægt skal vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende.

Hvis et mindretal på mindst 1/3 af de i afstemningen deltagende ønsker det, skal beslutninger vedrørende ændringer i vedtægterne afprøves på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst én måned og senest to måneder efter den ordinære generalforsamling.

Beslutning om opløsning af kredsforeningen skal vedtages med 3/4 flertal blandt de i afstemningen deltagende på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dagsordenspunkt om kredsforeningens opløsning. Der skal være mindst 14 dage, og ikke mere end 2 måneder, mellem de to generalforsamlinger.

§ 12 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft straks efter Landsforeningen Autismes godkendelse af vedtægtens ordlyd.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 5. marts 2014.

Rettet §1 og §6 efter vedtagelse på ordinær generalforsamling 4. februar 2015.

Rettet §6 og §7 efter vedtagelse på ordinær generalforsamling 8. marts 2018