Indlæser

Praktik- og jobteam eksempel


Autismecenter Nord-Bo blev etableret i sommeren 1998 som et ”være- og lærested” for 5 unge mennesker med autismespektrumforstyrrelser. Allerede efter ½ år blev det første praktikforløb etableret for en af de unge. 


Af: Lise Nielsen, praktik- og jobkoordinator, Autismecenter Nord-Bo.


Praktik- og jobteam på Autismecenter Nord-Bo

Autismecenter Nord-Bo (ANB) blev etableret i sommeren 1998 som et ”være- og lærested” for 5 unge mennesker med autismespektrumforstyrrelser. Allerede efter ½ år blev det første praktikforløb etableret for en af de unge. Den nuværende forstander, Jesper Schmith varetog praktik-området på dette tidspunkt.

ANB har været hastigt voksende, så der i dag er ca. 170 unge mennesker i vore 3 dagbehandlingstilbud.

Praktik- og jobområdet har ligeledes vokset sig større gennem alle årene, så der i dag er 2½ medarbejdere beskæftiget på dette spændende område.


ANB tilbyder forskellige former for forløb:

  • Praktik- og jobteam eksempel STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
  • LAB – Lov om Aktiv Beskæftigelse
  • AS – Aktivitets og Samværstilbud
  • ”Klar-til-Start”
  • Mentorstøtte
  • Og fra januar 2014: Ressourceforløb

Alle former for tilbud giver mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet på forskellig vis. Vores fornemste mål er, at den enkelte bruger kan opnå en form for tilknytning til arbejdsmarkedet.


Praktik i relation til de forskellige tilbud

STU
Et af elementerne i STU er, at den unge tilbydes praktik i virksomheder og institutioner, så de kan opnå:

1) arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifikationer, som er relevante på arbejdsmarkedet eller for udviklingen af de personlige kompetencer,
2) erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet og for at deltage i et aktivt voksenliv, og
3) indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads.” (Kilde: bekendtgørelsen om STU)

På ANB tilbydes den unge i første omgang intern arbejdstræning. Det kan være i kantine, rengøring, pedelcrew eller i vores produktion, hvor der er arbejdsopgaver fra eksterne virksomheder.

Når den unge er faldet godt til på ANB og er blevet tryg i nye arbejdsopgaver, er han/hun ved at være klar til at prøve kræfter med det rigtige arbejdsmarked. Vejleder retter herefter henvendelse til praktik- og jobteam, der inviterer brugeren til en samtale sammen med vejleder. I denne samtale afdækkes den unges ønsker til praktik og de aktuelle muligheder, når der måske skal tages hensyn til undervisning, transport, lydfølsomhed, læsevanskeligheder og mange andre ting. Måske anbefaler vi, at brugeren får et forløb i ”UDDANNELSE- OG JOBSPOR for at få bedre indsigt i egne interesser og ressourcer. Den unge underskriver en samtykkeerklæring, der giver teamet tilladelse til at fortælle aktuelle problemstillinger om vedkommende til en praktikvært for at få det optimale forløb.

Dernæst tager teamet kontakt til en praktikplads og aftaler et møde, hvor den unge og en fra teamet deltager. På dette møde aftales det konkrete forløb. Der udarbejdes en praktikaftale med relevante fakta som telefonnumre, mødetider, beklædning, arbejdsopgaver og målet for forløbet.

Når alle praktiske ting er ordnet, er brugeren klar til praktik. Som oftest tager brugeren selv af sted, men i nogle tilfælde følges vedkommende af vejleder eller en fra teamet den første gang. Der bliver fulgt op på forløbet med et møde på praktikstedet efter nogle få gange, så brugeren er sikret et godt forløb, hvor eventuelle problemer løses straks.

STU-brugere starter som oftest med et forløb på nogle få timer 1-2 gange om ugen. Nogle brugere vil gerne prøve mange korte praktikforløb, mens andre er lang tid på samme sted, fordi de udvikler sig bedst, når de har opnået tryghed og god rutine i opgaverne.

Disse første forløb betegner vi som ”INTERESSEAFKLARING,” da det er vigtigt, at brugerne får be- eller afkræftet de drømme og forestillinger om uddannelse og job, de måtte have.


Kronologien i et praktikforløb

Her illustreres den overordnede kronologi fra de første interne arbejdsprøvninger til den endelige evaluering efterfølgende et eksternt praktikforløb. I denne forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at et praktikforløb i mange tilfælde forlænges én eller flere gange med henblik på en løbende udvikling i og træning af timetal, selvstændighed i udførslen af opgaver, arbejdstempo, tilføjelse af nye opgavetyper m.m., ligesom der ofte etableres flere praktikforløb indenfor forskellige områder, inden endelige konklusioner kan drages i forhold til hhv. en erhvervs- og en arbejdsmarkedsafklaring.

(kilde: Praktik- og jobteam på ANB 2010)


LAB

Er man i et LAB-tilbud, er det oplagt at komme ud i praktik – det er faktisk et krav fra jobcenterets side. Det er vigtigt for både brugeren og jobcenteret at få afklaret, hvilke kompetencer den unge har i relation til arbejdsmarkedet.

Proceduren for opstart af praktik er den somme som i STU, men nu kalder vi det en ”ARBEJDSMARKEDSAFKLARING.” I denne type forløb er det vigtigt, at der ret hurtigt sættes fokus på, hvor mange timer den unge kan klare, hvilke typer jobs, der er relevante og hvilke man ikke skal satse på, hvis man f.eks. ikke kan klare at være sammen med mange mennesker.

Teamet har et godt samarbejde med De Gule Værksteder - beskyttet beskæftigelse under ANB. Ofte bruger vi DGV som praktiksted for de brugere, der har brug for et meget beskyttet pædagogisk tilbud for at kunne profitere af et praktikforløb. Nogle kan komme videre i et forløb på det ordinære arbejdsmarked efter er forløb på DGV, mens andre måske efterfølgende får ansættelse på DGV.


AS

Brugere i AS-tilbud er som oftest pensionsafklarede, men derfor kan man godt have lyst til et praktikforløb for at udvikle sig som menneske og måske få lidt nye udfordringer i hverdagen. Praktikforløb af denne art kalder vi ”TRIVSELSPRAKTIK” Den er ikke mindre vigtig end de andre former, da et praktikforløb bibringer brugeren mange gode oplevelser og måske ender ud i et job med løntilskud.


”Klar-til-Start”

Dette forløb er etableret som et samarbejde mellem fakta/Coop og flere autismecentre landet over. Gennem et specielt tilrettelagt forløb med undervisning træning i en faktabutik kan den unge efter forløbets afslutning opnå ansættelse inden for Coop.


Mentorstøtte

Som et forholdsvis nyt tiltag tilbyder ANB nu også mentor-støtte til unge i job eller uddannelse. Støtten gives til de brugere, der i deres forløb på ANB (STU eller LAB) er kommet så langt, at de kan klare et job eller en uddannelse uden for vores regi, men dog har brug for en autismefaglig støtte for at kunne klare de krav, der stilles. Også unge, der ikke tidligere har været tilknyttet ANB kan tilbydes mentorstøtte fra teamet.


Ressourceforløb (tilbydes fra januar 2014)

Ressourceforløb kan i korte træk beskrives som forløb der sætter fokus på en helhedsorienteret indsats til personer, der har brug for at udvikle sine faglige/beskæftigelsesmæssige kompetencer samt stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på muligheden for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.


Praktiktyper

Grundlæggende opererer vi i praktik- og jobteamet med tre overordnede typer af praktikforløb, der adskiller sig på nogle væsentlige punkter ift. både formål, længde og krav (se fig.1).


Jobs

I årenes løb har flere af brugerne på ANB opnået tilknytning til arbejdsmarkedet i form af flexjobs eller job med løntilskud. Nogle brugere på førtidspension er ansat i job med løntilskud på ANB i rengøring og kantine. En er ansat som ”altmuligmand” på en maskinfabrik, og en bruger, der startede i en trivselspraktik i en boghandel har opnået nogle timers ansættelse i samme butik.

En bruger med særinteresse for busser har erhvervet sig stort kørekort og er ansat i flexjob hos City Trafik som klargøringsmand. En anden, der har store kompetencer inden for IT, er ansat i lokalt IT-firma.

Disse brugere har stadig en lille tilknytning til ANB, hvor de kommer nogle timer om ugen for at få del i det sociale samvær. Teamet har i alt kontakt til 9 brugere i job.

Desuden er en del brugere videre i jobs eller uddannelse uden tilknytning til ANB.


Samarbejde med jobcenter og virksomheder

Hvor teamet tidligere var med hele vejen til en ansættelse, er det nu ofte kommunens jobkonsulent, der overtager sagen, når den endelig afklaring skal vurderes og måske sendes videre til rehabilitetsteamet. Denne endelige afklaring foregår som oftest i samarbejde med teamet, og jobkonsulent arbejder gerne videre med det forløb, der er igangsat fra teamets side.

Praktik- og jobteam har efterhånden opnået et godt netværk af praktiksteder, så der hurtigt kan etableres et forløb, der passer til den aktuelle brugers ønsker og ressourcer. I 2013 har vi haft ca. 60 brugere i praktikforløb af kortere eller længere varighed. Mange firmaer stiller sig velvilligt til rådighed med praktikpladser og anser forløb med vore brugere som en spændende og udbytterig udfordring, lige som de anser det som en mulighed for at leve op til firmaets sociale ansvar.