VEDTÆGT FOR KREDS STORSTRØM

Du kan downloade vedtægterne i PDF-format her

§ 1 Navn

Landsforeningen Autisme, Kreds Storstrøm

Tidligere Lokalforeningen Storstrøms Amt samt del af Lokalforeningen Vestsjællands Amt 

§ 2 Formål

Foreningens formål er i samarbejde med Landsforeningen Autisme og i overensstemmelse med landsforeningens formål: 

-     at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), herunder infantil autisme og Aspergers syndrom. 

§ 3 

Formålet søges opfyldt ved:

 • at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører,
 • at repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet,
 • at støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF,
 • at virke for oprettelsen af og støtte til de for mennesker med ASF nødvendige børnehave- og skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud,
 • at sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov,
 • at fremme nødvendig forskning samt formidling heraf,
 • at sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne,

§ 4 Geografisk afgrænsning

Foreningen virker indenfor grænserne af følgende kommuner: Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe

§ 5 Medlemmer og medlemskab

Som medlemmer kan optages alle, som ønsker at støtte foreningens formål. Kredsforeningens medlemmer er samtidigt af Landsforeningen Autisme. 
Medlemskontingentet fastsættes af Landsforeningen Autismes repræsentantskab og opkræves af Landsforeningen Autisme.
Indmeldelse og udmeldelse sker til Landsforeningen Autisme. Udmeldelse skal ske skriftligt.

§ 6 Generalforsamling

Kredsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden udgangen af marts
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter skriftlig motiveret ønske fra mindst 1/3 af medlemmerne. 
 På den ordinære generalforsamling foretages mindst følgende:  

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning
 • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab
 • Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Der afgår hvert år halvdelen af bestyrelsen.
 • Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant.
 • Valg af revisor
 • Fremtidigt virke
 • Eventuelt

Der føres protokol over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.  

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer samt indtil 2 suppleanter. Det tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer hele autismespektret. 

§ 8 Væsentlige beslutninger

Kredsforeningen kan ikke uden Landsforeningens hovedbestyrelses samtykke erhverve, sælge eller pantsætte fast ejendom eller optage lån på kredsforeningens vegne. 

§ 9 Tegningsret, hæftelse og gaver

Kredsforeningen tegnes af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen.  Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til kassereren i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes kredsforeningen af samtlige bestyrelsens medlemmer og skal indhente Landsforeningen Autismes forudgående godkendelse af dispositionen.
For kredsforeningen hæfter alene kredsforeningens egen formue. Klausuler på gaver skal respekteres.

§ 10 Regnskab

Kredsforeningens regnskab er kalenderåret. Kredsforeningens godkendte regnskab og regnskab for eventuelle offentligt finansierede projekter indsendes til Landsforeningen Autismes sekretariat inden den 1.april.

§ 11 Vedtægtsændring og opløsning 

Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling, med godkendelse af Landsforeningen Autisme og efter vedtagelse med 3/4 flertal blandt de i afstemningen deltagende, på en efterfølgende generalforsamling indkaldt senest tre måneder efter bestyrelsens beslutning og Landsforeningen Autisme’s godkendelse foreligger.  

Et mindretal på minimum 1/3 af de i afstemningen deltagende kan kræve beslutningen vedrørende ændringen i vedtægten eller beslutningen om kredsforeningens opløsning afprøvet på en efterfølgende anden kredsforenings generalforsamling afholdt med mindst én måneds og højst to måneders mellemrum. 

Afholdes anden generalforsamling, kan forslaget vedtages med almindeligt flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer.

Beslutning om opløsning af kredsforeningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 3/4 flertal blandt de i afstemningen deltagende på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dagsordenpunkt om kredsforeningens opløsning og med mindst 14 dages mellemrum

§ 12 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft straks efter Landsforeningen Autismes godkendelse af vedtægtens ordlyd.
Således vedtaget på Lokalforeningens stiftende generalforsamling 6.3.1980 og uden ændringer godkendt af Landsforeningens bestyrelse den 28.8.1980
Endelig godkendt af Lokalforeningens bestyrelse den 9.2.1981
Endelig godkendt af Lokalforeningens generalforsamling den 9.3. 1981
4.2 ændret af lokalforeningens generalforsamling den 18.3. 1989
Navn og § 1 ændret af Lokalforeningens generalforsamling d. 27/3/2000
1, §2, §3,1, §4,2, §4,5, §5,2, §5,3, §6 ændret af Lokalforeningens generalforsamling d. 103-2003
1 - §9 ændret på Kredsforeningens generalforsamling d. 26-3-2006.
Konsekvensrettet i henhold til repræsentantskabsmødets beslutninger d. 24. oktober 2009.