De aktive frivillige i lokalforeningen er i reglen en forælder, der har visse egne erfaringer i opdragelse af deres autistiske børn og i omgangen med myndighederne, men ikke den fornødne faglige viden, som en kyndig vejledning og rådgivning kræver. Men vi kan være til hjælp, hvis du ønsker at dele dine erfaringer, glæder, sorger og frustrationer med andre i samme situation i en uformel ramme. 

 Snak med andre i samme situation

I vore såkaldte NetværksCafér kan du bare møde op. Der vil der være mulighed for råd og hjælp ud fra personlige erfaringer fra et liv med autisme tæt på, og hvor tonen er fri og fortrolig. Kom og få en snak , en kop kaffe eller te og lidt godt til munden.

Er du ung eller voksen autist og har du lyst til at møde andre for at snakke, hygge og/eller spille brætspil? Så kom til vores BrætspilCaféer. I er jer selv men vi sørger for kaffe, te og vand, spil og plads til at hygge og snakke.

Du kan også deltage lokalforeningens lukkede forum med navnet "Autismeforening Storstøms lukkede forum" og/eller i Landsforeningens lukkede forum "Forældre til børn med Aspergers"

Vi har også et lukket forum på Facebook for unge og unge voksne med en diagnose, som gerne vil snakke med andre i samme situation uden forældre og andre kan blande sig: Storstrøms Aspergergruppe.

Bisidning

Mange medlemmer ønsker hjælp til bisidning. Det vil vi også gerne kunne tilbyde.

Udfordringen er, at vi nogle gange, ved at tilbyde bisidning, kan få skabt et forventningsgab med dertil hørende frustrationer, både hos medlemmet som søger hjælp, og den frivillige, der stiller sig til rådighed som bisidder. Der kan nemlig være en uoverensstemmelse – eller et ’gab’ – der er imellem på den ene side dét, som den frivillige som bisidder kan yde, og på den anden side de forventninger, som medlemmet har. Frivilligt socialt arbejde kan kun blive et supplement til i stedet for et alternativ til det offentlige.

Husk, at den frivillige er en forælder, der har måske visse egne erfaringer i omgangen med myndighederne, men i reglen ikke den fornødne faglige viden, som en kyndig vejledning og rådgivning kræver. Foreningens bisidder må derfor ikke føre eller overtage medlemmets sag. Men bisidderen kan være til hjælp, hvis et medlem f.eks. synes at det kan være svært at høre og forstå, hvad der bliver sagt på et møde, eller føle, ikke at blive lyttet til.

Med andre ord: Bisidderen er et ekstra par ører og øjne ved medlemmets forhandling på kommunekontoret.

Hjælp til selvhjælp

 • Foreningens Socialrådgiver Ulla Kjer har skrevet mange gode artikler, hvor måske nogen kan være nyttige for dig - SE HER 

 • Kommunens vejledningspligt. Kommunen har pligt til at oplyse dig om dine rettigheder og pligter. Henvend dig til kommunen og få oplyst, hvem der er dit barns sagsbehandler. Du kan læse mere om kommunens vejledningspligt HER.
  Husk, hvis dit barn er over 18 år, skal barnet give dig en partsfuldmagt for at du kan handle på barnets vegne. Sagsbehandleren vil hjælpe dig med det

 • DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet – er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. Deres formål er at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Det gør de ved, at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner. 
  Det er en forudsætning for rådgivning hos DUKH, at man har forsøgt at få rådgivning i kommunen. Det er kommunen, som har rådgivningsforpligtelsen.


 • Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) yder gratis vejledende rådgivning  til personer med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser. I et rådgivningsforløb hos VISO kan du som borger også blive tilbudt udredning, hvis der er behov for dette. Udredningen er en  undersøgelse og vurdering af, hvordan fx din funktionsnedsættelse eller psykiske lidelse har eller kan få betydning for din fremtidige livssituation. Denne udredning vil altid blive efterfulgt af rådgivning. Det er dog kommunen, som har myndighed til at træffe afgørelser, og som derfor beslutter, hvad der skal ske i din sag eventuelt (og kun eventuelt) på baggrund af VISOs anbefalinger. Henvend til til VISO via deres HJEMMESIDE.

 • Hvis der er mistanke om autistiske træk hos et barn  eller en ung vil man hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Næstved kunne tilbyde en udredning herfor. Autisme kan ses i mange grader, og nogle mennesker kan have karaktertræk i autistisk retning uden at dette er til større gene. Andre har autisme i svær grad og er meget hæmmede heraf i hverdagen. I så tilfælde er det vigtigt, at dette bliver afklaret, så man selv kan opnå den rette forståelse herfor, ligesom omgivelserne bedre vil være i stand til at forstå en. Det vil så også være muligt at iværksætte relevante støttetiltag, som måske kan lette hverdagen.
  Bemærk: Når der er stillet en diagnose, vil ansvaret for det videre forløb ligge i socialpsykiatrien/ kommunerne.

 • Autismecenter Storstrøm tilbyder en bred vifte af tilbud til børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser. Din kommunes visitationsudvalg skal dog tage stilling til, om man kan modtage tilbudet.

 Adgang til arbejdsmarked

AspIT Kompetencecenter

AspIT er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede og med særlige behov. Grundtanken er, at de unge får tilknytning til arbejdsmarkedet indenfor IT området på en måde, der matcher deres kompetencer. Der findes en afdeling i Næstved - AspIT-Sjælland

Fonden UNGEs og "Klar til start"

arbejder for uddannelse og beskæftigelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), bl.a. med opkvalificeringsforløbet “Klar til Start”, som hjælper unge med ASF i fast job. Succesraten på 80% er uhørt høj for målgruppen. Forløbet er udviklet i samarbejde med supermarkedskæden fakta med støtte fra Velux Fonden. Borgere i halvdelen af landets kommuner har været i et “Klar til Start”-forløb.

 KLAPjob

etablerer og formidler med udgangspunkt i skånejobsordningen job til mennesker med kognitive handicap. Jobbene skabes i hele landet via et virksomhedsnetværk bestående af mere end 20 overvejende private virksomheder, som for eksempel Bilka, Rema 1000 og Silvan. 
For at få et job igennem KLAPjob, skal man være førtidspensionist og have et kognitivt handicap. Før man bliver rigtig ansat, skal man være i praktik i en måned. I praktiktiden finder chefen og praktikanten ud af, om ansøgeren kan lide at arbejde i virksomheden. Sammen finder man også ud af, hvilke opgaver praktikanten  kan løse - og hvor mange timer om ugen, han skal arbejde.

Rette-Kurs

 Rette-Kurs er et privat oprettet pædagogisk tilbud som Kommunens Jobcenter trækker på og køber som ekstern aktør på beskæftigelsesområdet. Tilbuddet er en helhedsløsning til unge med vanskeligheder omkring indtræden i ungdomslivet. Målgruppen er således unge, der befinder sig i matchgrupperne 2 og 3.

Psykologisk rådgivning

Psykologisk Ressource Center V. Kirsten Callesen (modtager af Autismeprisen 2022) har en afdeling i Nykøbing F. Jeg har kontor på Slotsbryggen 3. st.th i Reflexions lokale. Hvis du har nogen spørgsmål eller vil høre nærmere, er du meget velkomne til at ringe på telefonnummer: 60705383 eller se se hjemmeside: www.sillesandgren.dk.