VEDTÆGTER FOR KREDSFORENING BORNHOLM

 §1 Navn

 Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Bornholm

Tidligere Lokalforeningen Bornholm

 §2 Formål

 Foreningens formål er i samarbejde med Landsforeningen Autisme og i overensstemmelse landsforeningen formål:

 •  at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), herunder Infantil Autisme og Aspergers Syndrom.

 §3

 Formålet søges opfyldt ved:

 • at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medføre,
 • at repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet,
 • at støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF,
 • at virke for oprettelsen af og støtte til de mennesker med ASF nødvendige børnehave- skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud,
 • at sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov,
 • at fremme nødvendig forskning samt formidling heraf,
 • at sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne.

 §4 Geografisk afgrænsning

 Foreningen virker indenfor grænserne af følgende område: Bornholm

 §5 Medlemmer og medlemsskab

 Som medlem kan optages alle, som ønsker at støtte foreningens formål, Kredsforeningens medlemmer er samtidig medlemmer af Landsforeningen Autisme.

 Medlemskontingentet fastsættes af Landsforeningen Autisme repræsentantskab og opkræves af Landsforeningen Autisme.

 Indmeldelse og udmeldelse sker til Landsforeningen Autisme. Udmeldelse skal ske skriftligt.

 §6 Generalforsamling

 Kredsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling èn gang om året inden d. 15. marts.

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter skriftlig motiveret ønske fra mindst ⅓ af medlemmerne.

 På den ordinære generalforsamling foretages mindst følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab
 4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Der afgår hvert år halvdelen af bestyrelsen
 7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 Der føres protokol over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

 §7 Bestyrelsen

 Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer samt indtil 2 suppleanter. Det tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer hele autismespekteret.

 §8 Væsentlige beslutninger

 Kredsforeningen kan ikke uden landsforeningens hovedbestyrelse samtykke, erhverve, sælge eller pantsætte fast ejendom eller optage lån på kreds foreningens vegne.

 §9 Tegningsret, hæftelse og gaver

 Kredsforeningen tegnes af bestyrelsesformanden og af et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til kasseren i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes kredsforeningen af samtlige bestyrelsesmedlemmer og skal indhente Landsforeningen Autismes forudgående godkendelse af dispositionen.

For kredsforeningen hæfter alene kredsforeningen egne formue. Klausuler på gaver skal respekteres.

 §10 Regnskab

 Kredsforeningens regnskab er kalenderåret. Kredsforeningens godkendte regnskab og regnskab for eventuelle offentligt finansierede projekter indsendes til Landsforeningen Autisme sekretariat inden den 1. april.

 §11 Vedtægtsændring og opløsning

 Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling, med godkendelse af Landsforeningen Autisme og efter vedtagelse med ¾ flertal blandt de i afstemningen deltagende, på en efterfølgende generalforsamling indkaldt senest tre måneder efter bestyrelsen beslutning og Landsforening Autisme´s godkendelse foreligger.

 Et mindretal på minimum ⅓ af de i afstemningen deltagende kan kræve beslutningen vedrørende ændringer i vedtægterne efter beslutningen om Kredsforeningens opløsning afprøvet på en efterfølgende anden kredsforenings generalforsamling afholdt mindst en måneds og højst 2 måneders mellemrum.

Beslutning om opløsning af kredsforeningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med ¾ flertal blandt de i afstemningen deltagende på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dagsordenspunkt om Kredsforeningens opløsning og med mindst 14 dages mellemrum

 §12 Ikrafttræden

 Denne vedtægt træder i kraft efter Landsforeningen Autismes godkendelse af vedtægtens ordlyd.

 Konsekvensrettet i henhold til repræsentantskabsmødets beslutning den 24. oktober 2009