KV21: Utallige sagsbehandlerskift & manglende samarbejde

27. okt. 2021

Irene, som er alenemor til 2 sønner på nu henholdsvis 14 og 11 år, har i forsommeren 2021 sendt et skriftligt indlæg omkring hendes egen oplevelse af manglende retssikkerhed til Landsforeningen Autisme.  

Skrevet af Jane Jensen

Indledningsvis beskriver hun et kaotisk sagsforløb i Høje Taastrup Kommune fra sommeren 2019 til november 2020 i forbindelse med hendes ældste drengs udredning og behov med baggrund i en fysisk sygdom.  
Forløbet er blandt andet præget af hyppig udskiftning af sagsbehandlere, manglende opfølgende handling/ opstart af ydelser (herunder underretning fra Rigshospitalet), en kamp for at få tabt arbejdsfortjeneste (TAF) og få tilknyttet en familievejleder – samt forkert vejledning/ afslag på merudgifter i forbindelse med sønnens sygdom. 
Nedenfor kan du læse Irenes oprindelige og kronologiske beskrivelse af det efterfølgende sagsforløb i samme kommune i forbindelse hendes drenges ADHD og autismediagnoser. 

Min oplevelse af manglende retssikkerhed bunder i følgende:  

Oktober 2020, bliver yngste søn diagnosticeret med ADHD. 

December 2020, bliver ældste søn diagnosticeret med Aspergers, er selvmordstruet og har det virkelig skidt. 

November 2020, beder jeg sagsbehandler om at afholde netværksmøde for at samle trådene. Netværksmøde afholdes, og i januar 2021 kommer der endnu en ny sagsbehandler på. 

Februar og marts 2021 bliver der sendt 2 underretning fra psykiatrien vedr. mine sønner – som et råb om hjælp. Vi bliver ikke kontaktet af kommune, partshørt eller tilbudt hjælp. 
Jeg ringer konstant, jeg skriver konstant, jeg dukker uanmeldt op hos kommunen – uden at der er nogen, der reagerer på mine henvendelser eller underretningerne. 

April 2021, aftaler daværende sagsbehandler, PPR, vores bisidder og vi forældre på et møde, at et dagbehandlingstilbud er det rigtige til min søn. PPR ser helst, at han skal på en dagskole - dog fastholder sagsbehandler, at graden af hans udfordringer = dagbehandlingstilbud. 
I forhold til dette netværksmøde, viser det sig senere, at der ikke er blevet skrevet notater fra mødet. Da sagsbehandler ikke længere arbejder i HTK, kan man ikke finde aftalen nogen steder. Notatpligt bliver ikke overholdt! 

Maj 2021, bliver vi først kontaktet vedr. underretninger og aftaler igangsættelse af en børnefaglig undersøgelse. Denne gang, er der 2 nye sagsbehandler på, da hidtidig sagsbehandler har sagt sit job op. Der bliver beskrevet på afgørelsen og sagt, det er mhp. dagbehandling for begge mine børn. 

Den 30. maj 2021, stopper daværende sagsbehandler og i en telefonisk samtale i denne forbindelse, bekræfter hun igangsættelsen af PPV (Psykologisk Pædagogisk Vurdering, red.) og børnefaglig undersøgelse med henblik på visitation til dagbehandling. 

Den 1. juni 2021 er PPR tilbage til eget spor - dagskolen.  

Midt juni 2021, får jeg de børnefaglige undersøgelserne til kommentering, og der står intet som helst om angstproblematikker. Jeg spørger til det, og sagsbehandler siger, at jeg skal spørge PPR. Når jeg spørger PPR, siger hun, at jeg skal spørge sagsbehandler - ren kastebold og uprofessionelt. 

 
Derudover har jeg;  

Et hav af mails og opkald, der ikke bliver besvaret. 

Min ældste søn bliver tildelt en kontaktperson i december 2020 – denne startede først i august måned 2021. 

Jeg oplever møder, hvor sagsbehandleren ikke møder op, aflyser 30 minutter eller endda 2½ minut før mødet. 

Jeg har et hav af oplevelser, hvor det føles som kommunale medarbejder er ”små konger”, der skal bestemme over en og ikke indgå i et ligeværdigt samarbejde og dialog. 

Min ældste søn har været præget af kronisk skolevægring siden 2019, og i juli 2021 blev der af en psykiater endelig sat ord på, at han har en længerevarende, depressive reaktioner. Han blev i juni 2021 henvist til et tilbud, der ikke matcher hans behov - på trods af den kommunale medarbejdere sagde, at hun ”havde ”lyttet” til os som forældre, der kender deres barn bedst”. 

Hold da op, en evig kamp man skal tage med kommunen for at kæmpe for sin retssikkerhed! 

_____________________________________________ 
 

I et opfølgende telefoninterview på Irenes skriv, fortæller Irene, at hun selv har fundet ud af, at Høje Taastrup Kommune faktisk har en borgerrådgiver og kontakter hende i 2019, da Irene havde oplevet, hun som mor ikke fik den vejledning/ hjælp, der skulle til. Herefter har Irene haft løbende kontakt med hende. Borgerrådgiveren indkalder til 2 dialogmøder med deltagelse af Irene, lederen af PPR, Souschef og lederen af Familieafdelingen og borgerrådgiveren – efter at borgerrådgiveren har fået aktindsigt i kommunes notater og hørt om Irenes frustrationer og problematikker i forhold til kommunens sagsbehandling. På især det sidste dialogmøde bliver der givet undskyldninger/ beklagelser til Irene i forhold til bla. manglende overholdelse af vejledningspligten og ignorering af flere underretninger - samt manglende fremmøde af den tilknyttede sagsbehandler fra Familieafdelingen til første dialogmøde, hvor denne i stedet sendte en sommerferievikar, som bare skulle tage referat. 
På selvsamme møde blev Irene også lovet, at der ville blive fulgt op på afklaringer, handleplaner, vejledningsmøder og underretninger ultimo september 2021. Dette er ikke sket endnu, og borgerrådgiveren har derfor skrevet til familieafdelingens chefer og bedt om en status på dette!  

Borgerrådgiveren har været en stor støtte for Irene, da hun også har kunnet oplyse og støttet Irene omkring lovgivningen på det kommunale område i forhold til blandt andet lovpligtige svartider, opfølgninger og samarbejde på især dialogmøde 2. 

I det hele taget er dialogen og samarbejdet blevet mere ligeværdigt, og den ældste søn er den 15. september 2021 endelig blevet genvisiteret til et dagbehandlingstilbud, som kommunen regner med at kunne finde indenfor 4 – 6 uger. 
Irene fortæller omkring det forudgående forløb op til genvisiteringen: I samarbejde med PPR-psykologen har min ældste søn været sygemeldt uden sygeundervisning siden februar 2021 og til dags dato. Det henviste tilbud har jeg klaget over, da jeg har oplevet, at PPR slet ikke lyttet til graden af min søns vanskeligheder. I juli 2021 henvist egen læge til en privat psykiater, der hjalp med at vurdere min søns tilstand og som i den forbindelse skrev en udtalelse/anbefalinger til hvad, der skulle til af rammer for ham. Udtalelsen sendte jeg som bilag til klagen over skoletilbuddet. Det har så betydet, at PPR og Familieafdelingen har lavet et tillæg til den Børnefaglige Undersøgelse (BFU) og revurderet deres afgørelse. Derfor er de nu i gang med at kigge efter en dagbehandlingskole til ham i stedet. 

Desværre har det også gået langsomt med den yngste søns sag, da skolelederen på hans skole og PPR ikke helt har kunnet blive enige om hvem, der skulle løfte sagen videre. Siden sidst i august 2021 har planen derfor været, at den yngste søn (som er meget angst, depressiv, har lavt selvværd og ADHD samt ikke imødegås på hans behov), skal have nedsat skoleskemaet til 10 timer ugentligt samt have en støtteperson, indtil kommunen finder det rette skoletilbud. 

Sidst i september 2021 modtog Irene en mundtlig besked fra kommunen om et andet skoletilbud til den yngste søn - dog har Irene endnu ikke modtaget en skriftlig afgørelse, hvori der burde være oplyst, at hendes søn er henvist til XX skoletilbud samt vedlagt en klagevejledning. 

Irene har løbende kontaktet og informeret PPR- lederen og sagsbehandlerne for at tydeliggøre situationens alvor. Psykiatrien havde inviteret til et netværksmøde, der blev afholdt den 4. oktober 2021- PPR deltog ikke! Hun kontakter derfor igen PPR-lederen, der ikke tog sin telefon.  
Sjovt nok, bliver Irene dagen efter kontaktet af lederen til det henvist skoletilbud og inviteret til et besøg. Senere på dagen, får Irene også en mail fra PPR-lederen, der beklager, at grundet tekniske problemer kunne en af hendes medarbejder ikke deltage i netværksmøde den 4. november. 

Der er altså forsat plads til forbedringer i forhold til samarbejdet, sagsbehandling, opfølgning og retssikkerheden i Høje Taastrup Kommune.