Indlæser

Psykiatriens 10-årsplan – er det noget for autismeforeningen?

18. jan. 2022

Mandag den 17. januar 2022 afholdt Sundhedsstyrelsen en psykiatrikonference, hvor der var debat om udfordringer og muligheder i indsatsen til mennesker med psykiske lidelser. Her deltog Landsforeningen Autismes formand Kathe Johansen. Læs her formandens første tanker om den 10-årige psykiatriplan i forhold til autisme.    


Af landsformand Kathe Johansen

Flere medlemmer har spurgt mig, om vi skal bruge tid på psykiatriplanen, da autisme ikke er en psykisk sygdom, men en udviklingsforstyrrelse og et handicap, som følger med hele livet. Mit svar er, at vi i allerhøjeste grad skal bruge tid på den 10-årige psykiatriplan. Og det skal vi, fordi i Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen går autismediagnosen under termen ”psykisk lidelse”.

Der er meget at forbedre. Og heldigvis meget vi kan bidrage med og holde øje med, om det bliver forbedret. Den mentale sundhed i Danmark er under pres. Især på børne- og unge området er der sket en stor stigning i mistrivselen.
Vi oplever generelt i hele Danmark, at det er svært at komme til udredning for autisme i Børne- og ungepsykiatrien. Det føles som om, at det omgivende samfund tænker, at det er selve diagnosen, som er problemet. I stedet for at erkende at det netop kan være grunden til den massive mistrivsel. Det er jo synd for børnene med mærkaterne – eller bogstavbørnene som de også kaldes – når diagnosen falder. Men vi kan ikke få autisme til at gå væk ved at undgå at udrede for det. Det er i min optik uvidenhed om autisme, som fører til denne uhensigtsmæssige holdning. Det er på ingen måde dårligt at få en autismediagnose.

I Landsforeningen Autisme vil vi arbejde for nemmere adgang til udredning. Derfor skal vi arbejde konkret på forslag til, hvordan den 10-årige psykiatriplans første prioritet udmøntes:

Fra planen ”I den 10-årige psykiatriplan er det første prioritet, at der sikres et lettilgængeligt tilbud i kommunen, med én indgang baseret på nationale faglige rammer.”

Vi skal arbejde for, at der screenes for autisme, før man sender autister i lettere behandlingstilbud, evt. PPR. Det hjælper ikke at lave samtaletilbud til børn, hvis mistrivsel skyldes autisme.

Anden prioritet i den 10-årige psykiatriplan omhandler styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse. Landsforeningen Autisme ønsker, at der udarbejdes en national specialplan for, hvad der sker, når man har fået en autismediagnose. I dag oplever mange – både børn, unge og voksne som udredes – at stå tilbage med diagnosen i hånden og ingen videre plan ud i fremtiden. Hvor går man hen?
Har man fået en ny hofte og udskrives, ligger der en klar genoptræningsplan i kommunen.

Fra planen ”Styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse. Dette kan bl.a. sikres gennem velbeskrevne rammer og krav til kvalitet og sammenhæng gennem tværsektorielle og tværfaglige forløbsbeskrivelser.”

Landsforeningen Autisme skal arbejde for at der laves nationale specialeplaner på både børne- og voksenområdet, der sikrer det videre forløb til selvforståelse og forståelse fra netværket. Det skal være et lineært forløb på niveau med de forløb, der ligger for de somatiske sygdomme. Hvor går man hen og hvad kan man forvente?

Den 10-årige psykiatriplan anbefaler, at der hurtigst muligt laves tiltag til at afstigmatisere psykiske lidelser. Op mod halvdelen af den danske befolkning får på et tidspunkt brug for psykiatrisk hjælp i løbet af levetiden. Psykiske lidelser er ret almindelige, og det udgør op mod 25% af sygdomsbyrden i sundhedsvæsnet. Alligevel er psykiatri omgærdet af fordomme.

Fra Planen ”Afstigmatisering af psykisk lidelse. Dette kan sikres gennem en langsigtet plan og ramme for indsatsen for afstigmatisering. Som det første kan der etableres et nationalt videnscenter, der skal understøtte indsatser rettet mod såvel den brede befolkning som medarbejdere på tværs af social- og sundhedsområdet”

Der er hårdt brug for at nedbryde fordomme om autisme og på den måde opnå lighed. Uvidenhed om autisme fører til tvang i psykiatrien. I de seneste 10 år, har vi ikke rykket os i forhold til at benytte mindre tvang. Vi ligger bagerst i forhold til andre lande i EU, når vi sammenligner vores indsatser. Til sammenligning ligger vi forrest, når det drejer sig om behandling af blodpropper og nye hofter. Der har vi på 10 år ændret tilgangen og behandlingen radikalt.
Når vi tyer til tvang, nedbryder vi mennesker. De triste tal i OECD viser, at Danmark indtager en kedelig plads på de bagerste rækker i forhold til selvmordsraten i psykiatrien. Vi står på en brændende platform.

I Landsforeningen autisme skal vi være med til at afstigmatisere autisme. Vi skal lave forslag til et ambassadørkorps, hvor man behøver ikke være kendt for at være ambassadør, men blot ønsker at hjælpe. Vi skal lave handleplaner for indsatser inden for uddannelse, jobskabelse og ikke mindst uddannelse til alle faggrupper, som arbejder på autismeområdet og meget mere.

Dette var en kort indflyvning til den 10-årige psykiatriplan, som i høj grad omhandler autismeområdet. Der er stor ulighed mellem somatiske sygdomme og psykiske sygdomme. Dette vil man gøre op med i løbet af de næste 10 år.
Det følger vi med i og følger op på. Resultaterne ligger og venter på os. Skal potentialet indfries, kræver det, at vi som interesseorganisation for landets autister følger med, følger op og råber op, hvis det bliver nødvendigt.