Tilegnelse af Kompleks Syntaks i Autisme 

 

 

Formål: 

Forskningsprojektet har til formål at kaste lys over sprogtilegnelsen af komplekse syntaktiske konstruktioner hos børn med infantil autisme. Selv højfunktionelle autistiske børn oplever markante problemer i forhold til kommunikative færdigheder, men syntaksens rolle specifikt i denne sammenhæng er et forholdsvis underbelyst emne. 


Fremgangsmåde: 

Projektet indebærer psykolingvistiske eksperimenter, der gransker sprogforståelsen og -produktionen af komplekse sætningskonstruktioner hos autistiske børn i alderen 4-12 år. En del af de sproglige vanskeligheder i infantil autisme er muligvis et resultat af en forlængelse af den syntaktiske strategi i sprogtilegnelsen, der forsimpler sætningsopbygningen, og denne forsinkelse kan bevirke, at de umodne strukturer fastlåses. En dybere indsigt i de underliggende mekanismer kan afhjælpe sprogindlæringsproblemer, og i projektet indgår desuden et studie af, hvorvidt man kan effektivisere sprogtræning af autistiske børn. I den sproglige genoptræning af afatiske patienter med sprogtab har fokuseret træning af komplekse sætningsstrukturer vist sig at have en positiv effekt på ikke-trænede, mere simple konstruktioner af samme grundlæggende type, og projektet vil forsøge at overføre disse erfaringer til autismeforskningsfeltet.


Projektperiode og status:

1/8 – 2016 til 31/7 – 2019. Igangværende. 


Resultaterne kan bidrage til:

En bedre forståelse af, hvilke mekanismer der er på spil i tilegnelsen af kompleks syntaks – ikke blot hos autister men også neurotypiske børn. På sigt kan resultaterne forhåbentlig også bidrage til optimeringen af sprogtræningen af autistiske børn. Da kommunikation danner grundlag for social interaktion, kan tidlig og fokuseret indsats på dette område være afgørende for livskvaliteten hos autister og deres familier. 


Hvis du vil vide mere?

Læs mere om projektet her


Projektansvarlig:

Anne Mette Nyvad


Projektet gennemføres i samarbejde med:

IKK og CFIN på AU og med støtte fra Det Frie Forskningsråd.